Konkurs rowerowy

REGULAMIN KONKURSU SOUDAL

I. ORGANIZATOR KONKURSU

1.1 Organizatorem Konkursu jest firma Soudal Sp. z o. o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, wpisaną pod numerem KRS 000004152 do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oraz numerem NlP:5221082281 – zwana dalej Organizatorem.

1.3 Fundatorem Nagród jest firma Soudal Sp. z o. o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, wpisaną pod numerem pod numerem KRS 000004152 do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oraz numerem NlP:5221082281

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

2.1 Konkurs na typowanie wyników zawodników w wyścigach Tour de France oraz Tour de Pologne.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.facebook.com bądź się w nim zarejestruje. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

3.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

IV. CZAS TRWANIA KONKURSU

4.1 Konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszy etap od 04.07.2015 do 26.07.2015 (Tour de France), drugi od 02.08 do 08.08.2015 r. (Tour de Pologne).

V. ZASADY KONKURSU

5.1 Aby wziąć udział w konkursie należy być zarejestrowanym użytkownikiem www.facebook.com, wejść na stronę konkursu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/PolubiszRemont i zaakceptować warunki konkursu, tj. udostępnienie Organizatorowi swoich podstawowych danych osobowych (adres e-mail, imię, nazwisko) określonych w informacjach podstawowych swojego profilu, oraz należy mieć status fana na stronie profilu Polubisz Remont, dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/PolubiszRemont

5.2 Każdy ze zgłoszonych do Konkursu komentarzy musi zawierać przewidywane wyniki 3 dowolnie wybranych zawodników drużyny Lotto Soudal aktualnie trwającego etapu wyścigów Tour de France oraz Tour de Pologne.

5.3 Nagrodzeni zostaną autorzy przewidywanych wyników 3 kolarzy Lotto Soudal, którzy podadzą czasy najbardziej zbliżone do prawdziwych czasów wybranych 3 zawodników Lotto Soudal konkretnego etapu.

5.4 Organizatorzy nagrodzą koszulką kolarską Lotto Soudal 1 autora komentarza informującego o zwycięstwie etapu wyścigu, który wyświetli się jako pierwszy w przesłanej wiadomości na PRIV FB Polubisz Remont („skrzynka odbiorcza”) na ekranie komputera osoby obsługującej konkurs.

5.4 Informacja o zwycięstwie zawodnika drużyny Lotto Soudal nie może zostać przesłana na PRIV FB Polubisz Remont („skrzynka odbiorcza”) wcześniej niż oficjalny czas zakończenia etapu przez zawodnika.

5.5 Organizatorzy zapewnią uczestnikom konkursu nagrody w postaci koszulek Lotto Soudal w ilości odpowiadającej ilości zwycięstw etapowych Lotto Soudal w Tour de France i Tour de Pologne.

VI. OCENA I NAGRODY

6.1 Każdorazowo, po zakończeniu każdego z etapów wyścigów Tour de France i Tour de Pologne, spośród wszystkich nadesłanych komentarzy wybrane zostaną trzy, które zostaną nagrodzone bidonami Lotto Soudal. Ponadto, po zakończeniu każdego tygodnia wyścigu, rozdany zostanie 1 zestaw nagród tygodnia w postaci białej czapeczki i skarpetek Lotto Soudal w przypadku Tour de France, czapeczka biała i czarna oraz spodenki Lotto Soudal w przypadku Tour de Pologne, wybierany na podstawie liczby oddanych komentarzy.

6.2 Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

3 bidony Lotto Soudal przyznawane autorom trzech wyróżnionych komentarzy każdego dnia
1 zestaw tygodnia: Lotto Soudal przyznawany najaktywniejszemu autorowi w skali tygodnia
1 koszulka kolarska Lotto Soudal przyznawana autorom komentarzy, którzy w przypadku zwycięstwa drużyny Lotto Soudal w danym etapie trwania wyścigu Tour de France lub Tour de Pologne jako pierwsi poinformują o zwycięstwie w poście przesłanym na PRIV Polubisz Remont („skrzynka odbiorcza”).

6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami (Nick,) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe.

6.4 Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia autora pierwszej wiadomości informującej o zwycięstwie, w przypadku wygranego etapu zawodnika Lotto Soudal, przesłanej PRIV na FB Polubisz Remont zgodnie z kolejnością wyświetlenia się tych wiadomości na komputerze osoby odpowiedzialnej za realizację konkursu w zakładce „skrzynka odbiorcza”.

6.5 Organizator zastrzega sobie prawo w kwestiach spornych do indywidualnych decyzji dot. przyznania nagród i wyboru zwycięzców.

6.6 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

6.7 Nagrody nie mogą być odsprzedane, ani odstąpione w przeciągu roku od zakończenia konkursu.

6.8 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach najpóźniej 10 sierpnia 2015 r.

6.9 Wartość nagród w konkursie Tour de France Lotto Soudal wynosi 699 złotych brutto oraz Tour de Pologne Lotto Soudal wynosi 699 złotych brutto.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.soudal.pl

Rejestracja w Konkursie oznacza jednocześnie deklarację, że uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

7.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

7.3 Uczestnik konkursu przez rejestrację w konkursie oświadcza, że:

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych.

7.4 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

7.5 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art.919-921 KC.

7.7 Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami www.soudal.pl. Uczestnicy Konkursu będą otrzymywać informacje handlowe również środkami komunikacji elektronicznej przez wyżej wymieniony podmiot na podane adresy elektroniczne. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

7.8 Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej https://www.facebook.com/PolubiszRemont Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi 10 sierpnia 2015 roku.

8.1 Rozdanie nagród:

Nagrody w postaci gadżetów Lotto Soudal firma Soudal prześle w terminie od 2 do 4 tygodni od momentu ogłoszenia wyników za pomocą poczty kurierskiej na adres wskazany przez uczestnika.
W przypadku nie przesłania przez zwycięzcę adresu do wysyłki w terminie do 10.09.2015 nagrody nie zostaną wysłane.